งานธุรกิจ(ม.ปลาย)


Pengajar
นายสถิตย์ ขาวปอน
Waktu masuk saat ini pada lebih dari 2 tahun ago

Keterangan
งานธุรกิจ(ม.ปลาย)

Nomor Identifikasi Kelas
47022

Sekolah
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

Keterangan

ศึกษางาน วิเคราะห์งานธุรกิจเกี่วกับแนวทางในการประกอบธุรกิจการเตรีมความพร้อม ข้อควรคำนึงในการตัดสินใจเลือหประกอบธุรกิจ รูปแบบขของพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ การประกอบธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม คุณลักษณะของผู้ประกอบการ และจรราบรรณของผู้ประกอบการประกอบการธุรกิจ โดใช้กระบวนการทางเทคโนโลยี ในการแสวงหาความรู้ ประุกต์ใช้ดทคโนโลยีการออกแบบพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ อย่างสร้างสรรค์ มีทักษะกระบวนการการทำงาน การดการ การตัดสินใจแก้ปัญหาและการทำโครงการธุรกิจ ธุรกิจSMEs การใช้ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีจิตสำนึก มีนิสัยรักการทำงาน เห็นคุณค่า นำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่เหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)