ภาษาไทย ม.6 (ท33101)


Pengajar
นางสาว นฤมล จำอินทร์
Waktu masuk saat ini pada lebih dari 2 tahun ago

Keterangan
ภาษาไทย ม.6 (ท33101)

Nomor Identifikasi Kelas
47039

Sekolah
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

Keterangan

ภาษาไทย ท33101 ศึกษาวิเคราะห์ การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านวรรณคดีในบทเรียน วรรณกรรมพื้นบ้าน ปาฐกถา นวนิยาย การตีความ แปลความและขยายความเรื่องที่อ่าน การวิเคราะห์ วิจารณ์ คาดคะเนและประเมินค่าเรื่องที่อ่าน การแสดงความคิดเห็นโต้แย้งกับเรื่องที่อ่าน การตอบคำถาม การเขียนกรอบแนวคิด ผังความคิด บันทึก ย่อความและรายงานเรื่องที่อ่าน การสังเคราะห์ความรู้จากการอ่าน การมีมารยาทในการอ่าน การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ การเขียนบรรยาย เขียนอธิบาย เขียนเรียงความ เขียนย่อความ การผลิตงานเขียน การประเมินงานเขียน การเขียนรายงาน เขียนบันทึก การมีมารยาทในการเขียน การสรุปแนวคิดและแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู การวิเคราะห์แนวคิดการใช้ภาษา และความน่าเชื่อถือจากเรื่องที่ฟังและดู การประเมินเรื่องที่ฟังและดู การมีวิจารณญาณในการเลือกเรื่องที่ฟัง และดู การพูดในโอกาสต่าง ๆ การมีมารยาทในการฟัง การดู และการพูด ธรรมชาติของภาษา พลังของภาษา และลักษณะของภาษา คำและกลุ่มคำ สำนวน การใช้ภาษาเหมาะแก่โอกาส การแต่งคำประพันธ์ การวิเคราะห์อิทธิพลของภาษาต่างประเทศและภาษาถิ่น การอธิบายและวิเคราะห์หลักการสร้างคำในภาษาไทย การประเมินการใช้ภาษาจากสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การวิเคราะห์วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมตามหลักการวิจารณ์เบื้องต้น การวิเคราะห์ลักษณะเด่นของวรรณคดี การประเมินคุณค่าของวรรณคดีและวรรณกรรม การสังเคราะห์ข้อคิดจากวรรณคดีและวรรณกรรม การรวบรวมวรรณกรรมพื้นบ้านและอธิบายภูมิปัญญาทางภาษา การท่องจำและบอกคุณค่าบทอาขยานและ บทร้อยกรองที่มีคุณค่า

           โดยใช้กระบวนการทางภาษา กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการกลุ่ม กระบวนการคิด

กระบวนการเขียน กระบวนการอ่าน การบรรยาย การอภิปราย การสืบค้นข้อมูล เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถนำเสนอสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความสามารถ ในการตัดสินใจ และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจำวันอย่างเห็นคุณค่าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)