ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ม.4 รหัสวิชา 31203


ผู้สอน
นางสาว กมลศรัณ จาเลิศ
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษฟัง - พูด ม.4 รหัสวิชา 31203

รหัสวิชา
47040

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ใช้ภาษาในการสนทนาเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง บุคคล ตำแหน่งที่ตั้ง เหตุการณ์ปัจจุบัน อาชีพ กิจกรรมยามว่าง และการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์จริงหรือสถานการณ์จำลองอย่างเหมาะสม จับใจความสำคัญ วิเคราะห์ความ สรุปความ ตีความ จากการฟังประโยค ข้อความ บทสนทนาและเรื่องต่างๆได้ รวมทั้งพูดแสดงความรู้สึก อธิบาย เปรียบเทียบ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องและเหตุการณ์ต่างๆอย่างมีเหตุผล มีมารยาทในการเลือกใช้ภาษา น้ำเสียง กิริยา ท่าทางในการพูดและสนทนาได้อย่างเหมาะสมกับบุคคล โอกาส สถานที่ และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ได้รับการฝึกฝนส่งเสริมให้เป็นนักเรียนที่ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มุ่งมั่นในการทำงานในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 และเห็นคุณค่าของภาษาอังกฤษในการสืบค้นข้อมูลจากสื่อและแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เอการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ

ผลการเรียนรู้

 1. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูล สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับตนเอง เพื่อนในชั้นเรียน ข้อมูลส่วนตัว ตำแหน่งสิ่งของและบุคคล ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม (20 คะแนน)
  
 2. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูล สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมรอบตัว ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม  (20 คะแนน)
  
 3. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูล สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับอาชีพและลักษณะงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม (20 คะแนน)
  
 4. พูดเพื่อขอและให้ข้อมูล สนทนาโต้ตอบเกี่ยวกับกิจกรรมยามว่าง และสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม (20 คะแนน)
  
 5. เข้าใจ จับใจความสำคัญ บอกรายละเอียด ปฏิบัติตามคำสั่ง และเขียนบันทึกข้อมูลจากเรื่อง ประโยค ข้อความ หรือบทสนทนาที่ฟัง ได้  (20 คะแนน)
  

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books