ทัศนศิลป์


ผู้สอน
love love
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ทัศนศิลป์

รหัสวิชา
47043

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ศึกษาเปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปร่างรูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์ถ่ายทอดความคิดความรู้สึก ความประทับใจผ่านงานทัศนศิลป์ของตนเองและบุคคลอื่นการอภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นที่มีต่ออารมณ์ของมนุษย์เหตุการณ์และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมในท้องถิ่นจำแนกทัศนธาตุของสิ่งต่างๆในธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและงานทัศนศิลป์โดยเน้นเรื่องเส้นสีรูปร่างรูปทรงพื้นผิวและพื้นที่ว่างฝึกทักษะพื้นฐานในการใช้วัสดุอุปกรณ์สร้างสรรค์งานพิมพ์ภาพงานวาดภาพระบายสีบรรยายลักษณะของภาพโดยเน้นเรื่องการจัดระยะความลึกน้ำหนักแสงเงาในภาพและงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมต่างๆและศิลปะในท้องถิ่นวาดภาพระบายสีโดยใช้สีวรรณะอุ่นและสีวรรณะเย็นถ่ายทอดความรู้สึก และจินตนาการเลือกใช้วรรณะสีเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกในการสร้างงานทัศนศิลป์ โดยเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์สร้างสรรค์ได้อย่างเหมาะสม บอกความรู้สึกในการรับรู้ความงามและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความงามของทัศนธาตุทางทัศนศิลป์ นำเสนอผลงานของตนเองและกลุ่ม อภิปราย เปรียบเทียบผลงาน เพื่อนำความรู้และวิธีการทางทัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจำวัน จำแนกรวมทั้งระบุ อภิปรายงานทัศนศิลป์ที่มาจากวัฒนธรรมในท้องถิ่น สืบทอดงานเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทยและสากล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books