ภาษาอังกฤษ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


Teacher
นาย Pongsathorn naraya
Current sign in at over 2 years ago

Title
ภาษาอังกฤษ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

Class ID
47052

School
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

Description

ฝึกทักษะการอ่านเพื่อจับใจความสำคัญ วิเคราะวิดคราะห์ความ สรุปความ จากเรื่องประเภทสารและบันเทิงคดี ฝึกทักษะการพูดและเขียนเพื่อขอ และให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น พร้อมให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ เช่นการสรุปข่าว เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค และระดับประเทศได้อย่างเหมาะสม ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน และนอกห้องเรียน รวมถึงการใช้ความรู้ทางภาษาในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลจาเกแหล่งเรียนรู้ต่างๆ เช่นแหล่งข้อมูลสารสนเทศ และห้องสมุด เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีจารณญาณ โดยการตั้งคำถามและให้เหตุผล ตลอดจนเสริมสร้างคุณลักษณะที่พึงประสงค์ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาในการสื่อความหมาย ในสถานการณ์ได้อย่างคล่องแคล่ว


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)