คณิตศาสตร์ 1


ผู้สอน
นายสถิตย์ ขาวปอน
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
คณิตศาสตร์ 1

รหัสวิชา
47061

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา
                                        คำอธิบายรายวิชา
      รหัสวิชา ค 21101รายวิชา คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
            ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1							    ภาคเรียนที่ 1
             เวลา 60 ชั่วโมง/ภาคเรียน  						จำนวน 1.5 หน่วยกิจ

เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ได้ในเนื้อหาเกี่ยวกับ -จำนวนเต็ม จำนวนเต็ม การเปรียบเทียบจำนวนเต็ม การบวกจำนวนเต็ม การลบจำนวนเต็ม การคูณจำนวนเต็ม การหารจำนวนเต็ม และสมบัติของการบวกและการคูณจำนวนเต็ม -การสร้างทางเรขาคณิต รูปเรขาคณิตพื้นฐาน การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต การสร้างรูปเรขาคณิตสองมิติโดยใช้การสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิต และการนำความรู้เกี่ยวกับการสร้างพื้นฐานทางเรขาคณิตไปใช้ในชีวิต -เลขยกกำลัง ความหมายของเลขยกกำลัง การเขียนแสดงจำนวนในรูปสัญกรณ์วิทยาศาสตร์
และการคูณและหารเลขยกกำลังที่มีฐานเดียวและเลขชี้กำลังเป็นจำนวนเต็ม -ทศนิยมและเศษส่วน ทศนิยมและการเปรียบเทียบทศนิยม การบวกทศนิยม ลบทศนิยม คูณทศนิยม หารทศนิยม เศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน การบวกเศษส่วน ลบเศษส่วน คูณเศษส่วน หารเศษส่วน และความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมและเศษส่วน

รหัสตัวชี้วัด ค 1.1 ม 1/1, ค 1.1 ม 1/2 , ค 2.2 ม 1.1 , ค 2.2 ม 1/2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books