กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ส32204


ผู้สอน
นาง มงคลยา พานดง
เข้าสู่ระบบเมื่อ ประมาณ 1 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ส32204

รหัสวิชา
47104

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา

คำอธิบายรายวิชา (สาระเพิ่มเติม) รหัสวิชา ส32204 วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาฯ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 เวลา 40 ชั่วโมง จำนวน 1 หน่วยกิต

ศึกษาความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับกฎหมายในเรื่อง ความหมาย ความสำคัญ ที่มาและประเภทของกฎหมาย ศึกษาวิเคราะห์กฎหมายไทยในเรื่อง วิวัฒนาการ การจัดทำ การบังคับใช้และการยกเลิกกฎหมายหลักในการปกครองประเทศ วิเคราะห์หลักการกฎหมายแพ่ง กฎหมายอาญา และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน ตลอดจนปัญหาการใช้กฎหมายในสังคมไทย
โดยใช้กระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจ กระบวนการสร้างความตระหนัก กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด กระบวนการกลุ่มแบบความร่วมมือ
เพื่อให้มีความเข้าใจกฎหมายหลักที่ใช้ปกครองประเทศ เห็นความจำเป็นที่จะต้องรู้กฎหมายและปฏิบัติตามกฎหมาย เห็นแนวทางในการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ มีวินัย มีความสามารถในการตัดสินใจเห็นคุณค่าของการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน มีจิตสาธารณะ

ผลการเรียนรู้

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความหมาย ความสำคัญ ที่มา และประเภทของกฎหมายไทยได้
  2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการกฎหมายไทย การจัดทำกฎหมายการบังคับใช้กฎหมายการยกเลิกกฎหมายหลักของประเทศได้
  3. อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวกับตนเอง กฎหมายที่เกี่ยวกับครอบครัว และกฎหมายที่เกี่ยวกับชุมชนและสังคมได้
  4. อธิบายความหมายของกฎหมายอาญาลักษณะความผิดทางอาญาลักษณะความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ลักษณะความผิดเกี่ยวกับชีวิตละร่างกายได้
  5. อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายแพ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเองและครอบครัวกฎหมายความผิดเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น ซื้อขาย ขายฝาก เช่าซื้อ เช่าทรัพย์ เช้าซื้อ กู้ยืมเงิน จำนำ จำนอง มรดก พินัยกรรมได้
  6. อธิบายสิทธิมนุษยชนสิทธิเด็ก ปฏิญญาสากลว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชนได้
  7. วิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาการใช้กฎหมายไทยได้

รวมทั้งหมด 7 ผลการเรียนรู้


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books