ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4


ผู้สอน
สุพรรณิภา จริยา
เข้าสู่ระบบเมื่อ มากกว่า 3 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

รหัสวิชา
47107

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ฝึกทักษะทางภาษาให้สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถศึกษา คำศัพท์ ประโยค เปรียบเทียบ การใช้ภาษาตามสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจำวัน โดยใช้ภาษาน้ำเสียง กริยาท่าทางในการสื่อสารที่เหมาะสมตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาฝึกทักษะทางภาษาโดยการฝึกฟังพยัญชนะ สระ สัทอักษร คำสั่ง คำขอร้อง คำศัพท์ประโยค กลุ่มคำ คำอธิบายต่างๆ บทสนทนา นิทานเพลง โฆษณาและข่าว ฝึกพูดโต้ตอบบทสนทนาแสดงความต้องการ และขอให้ข้อมูล ขอให้ความช่วยเหลือ ตอบรับ ปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือแสดงความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆใกล้ตัว ฝึกอ่านออกเสียงสัทอักษร คำศัพท์และใจความ ประโยค ข้อความ ฝึกเขียนคำศัพท์ บทสนทนาบรรยาย สรุปใจความสำคัญ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว เหตุการณ์ต่างๆ ใกล้ตัว โดยผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์ที่เหมาะสม สืบค้นข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย บูรณาการเนื้อหาสาระกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษา เพื่อให้รักการเรียนรู้และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาจีน สามารถใช้ภาษาจีนในการเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงานได้อย่างเหมาะสม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books