ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5


ผู้สอน
สุพรรณิภา จริยา
เข้าสู่ระบบเมื่อ เกือบ 4 ปี ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาจีน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

รหัสวิชา
47108

สถานศึกษา
โรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม

คำอธิบายวิชา

ฝึกทักษะการอ่านออกเสียงประโยคข้อความและบทกลอนสั้นๆถูกต้องตามหลักการอ่าน บอกความเหมือนความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่างๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เลือกระบุหรือข้อความสั้นๆ ตรงตามภาพสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย บอกใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน นิทาน บทสนทนา เรื่องเล่าพร้อมตอบคำถามจากเรื่องที่ฟังหรืออ่าน ฝึกทักษะพูดเขียนหรือโต้ตอบเพื่อขอและให้ขอมูลแสดงความรู้สึก และความต้องการขอความช่วยเหลือ ตอบรับปฏิเสธการขอความช่วยเหลือในการขอและให้ข้อมูลกับตนเองและเพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัวและสิ่งแวดล้อม พูด เขียนเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้นๆประกอบ เขียนภาพแผนผังแผนภูมิและตามการแสดงข้อมูลต่างๆตามที่ฟังหรืออ่าน แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆใกล้ตัว เปรียบเทียบความเหมือน ความต่าง ระหว่างเทศกาล งานฉลอง และประเพณีเจ้าของภาษากับของไทย ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียงกริยาท่าทางตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ค้นคว้ารวบรวมคำศัพท์เกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ จากแหล่งการเรียนรู้และนำเสนอด้วยการดพูดและเขียน ใช้กระบวนการสื่อสารสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่างๆ ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ โดยใช้กระบวนการปฏิบัติ กระบวนการสื่อความ กระบวนการสืบค้น กระบวนการวิเคราะห์ กระบวนการกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อวิชาภาษาจีน มุ่งมั่นในการทำงาน ใฝ่เรียนรู้ มีความซื่อสัตย์สุจริต เห็นคุณค่าของการนำภาษาจีนไปใช้ในการสื่อสาร ในชีวิตประจำวัน อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด ต ๑.๑ ม.๔-๖/๑,ต ๑.๑ ม.๔-๖/๒,ต ๑.๑ ม.๔-๖/๓,ต ๑.๑ ม.๔-๖/๔,ต ๑.๒ ม.๔-๖/๑, ต ๑.๒ ม.๔-๖/๒,ต ๑.๒ ม.๔-๖/๓,ต ๑.๒ ม.๔-๖/๔,ต ๑.๒ ม.๔-๖/๕,ต ๑.๓ ม.๔-๖/๑


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
ผู้ไม่ประสงค์ออกนามท่านหนึ่ง (2563-2566)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
GotoKnow
ClassStart Books