ชั้นประถมศึกษาปีที่4

คำอธิบายชั้นเรียน

เป็นนักเรียนที่กำลังเรียนวิชาพระพุทธศาสนา จำนวน 30 คน