โรงเรียนบ้านโยนช้า

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียน  ประถมศึกษาปีที่๔ จำนวนนัง