ห้องเรียนอำเภอประโคนชัย

คำอธิบายชั้นเรียน

ขยายห้องเรียนจากวิทยาลัยไปยังอำเภอประโคนชัย    จำนวน  ๔o