ชั้นประถมศึกษาปีที่4-6

คำอธิบายชั้นเรียน

โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา