homeรายวิชา การจัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา ง31201
personperson_add
รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา ง31201

ผู้สอน
สุภาพร ชื่นจัตุรัส
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
รายวิชา การจัดการฐานข้อมูล รหัสวิชา ง31201

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4723

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษาโครงสร้างข้อมูล ชนิดของข้อมูล ฐานข้อมูล การจัดการฐานข้อมูล โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล การสร้างแฟ้มข้อมูล การป้อนข้อมูล การแก้ไขข้อมูล การลบ การสำเนา การจัดเรียง การแบ่งแยกข้อมูล การค้นหา การทำรายงาน การคำนวณและการสรุปผลจากข้อมูลในฐานข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูล การเขียนชุดคำสั่งขั้นพื้นฐานในการจัดการฐานข้อมูล

โดยใช้ทักษะกระบวนการปฏิบัติทางเทคโนโลยี  ด้านการสืบค้น การใช้โปรแกรมฐานข้อมูลสร้างแฟ้มข้อมูล ป้อนข้อมูล แก้ไขข้อมูล ลบ สำเนา จัดเรียง แบ่งแยกข้อมูล ค้นหา ทำรายงาน คำนวณและสรุปผลจากข้อมูลในฐานข้อมูล รักษาความปลอดภัยข้อมูล เขียนชุดคำสั่งขั้นพื้นฐานจัดการข้อมูลเบื้องต้น ประยุกต์การจัดการฐานข้อมูลในงานต่าง ๆ

ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการสร้างผลงานของตนเอง มีความรับผิดชอบ  มีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)