ความรู้เบื้องต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัว  ได้แก่ การแนะนำศาล เจตนารมณ์ของศาล การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ฯลฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ป้องกันไม่เด็กและเยาวชนไม่กระทำความผิด