homeความรู้เบื้องต้น
person
ความรู้เบื้องต้น

ผู้สอน
นาง สุวิมล กาญจนะโกมล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ความรู้เบื้องต้น

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4724

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัว  ได้แก่ การแนะนำศาล เจตนารมณ์ของศาล การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ฯลฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ป้องกันไม่เด็กและเยาวชนไม่กระทำความผิด

     


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)