homeความรู้เบื้องต้น
personperson_add
ความรู้เบื้องต้น

ผู้สอน
นาง สุวิมล กาญจนะโกมล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ความรู้เบื้องต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4724

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ความรู้เกี่ยวกับศาลเยาวชนและครอบครัว  ได้แก่ การแนะนำศาล เจตนารมณ์ของศาล การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน ฯลฯ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ป้องกันไม่เด็กและเยาวชนไม่กระทำความผิด

     


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)