วอลเล่ย์บอล

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาวอลเล่ย์บอล นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5