ภาษาเกาหลี2 ต20204 ม.3/4


ผู้สอน
เยาวนาฎ ปาประโคน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 16 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาเกาหลี2 ต20204 ม.3/4

Class ID
47335

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
คำอธิบายวิชา

ศึกษาระบบพยัญชนะ เสียงตัวอักษร สระ หลักการสะกดคำ กลุ่มคำ และหลักการอ่านออกเสียง คำ วลี ประโยค บทสนทนาสั้นๆ เกี่ยวกับตนเอง การทักทาย การบอกลา เรื่องใกล้ตัว การถามเรื่องสิ่งของ สนทนา เรื่องอายุ และการดำเนินชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีใต้ รวมทั้งสามารถนับตัวเลขทั้งแบบจีนและเกาหลีได้ ระบุตัวอักษรและเสียง สะกดคำตามหลักคำอ่านภาษาเกาหลี เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน ในการโต้ตอบ ขอข้อมูล ให้ข้อมูล และอธิบายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับตนเอง เรื่องราวต่างๆใกล้ตัว เรื่องที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานการณ์ที่ครูกำหนดให้ สามารถใช้ภาษาเกาหลีในสถานการณ์จริงหรือ สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน เรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันของชาวเกาหลีใต้ ได้แก่ การศึกษา อาชีพ และเรื่องราวที่อยู่ในความสนใจของชาวเกาหลีใต้ เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมเกาหลีที่สถานศึกษาจัดให้ ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ภาษาเกาหลี ตลอดจนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน รักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)