เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษา พ23101 ม.3/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม  และสติปัญญา  แต่ละช่วงของชีวิตและวิเคราะห์อิทธิพลและความคาดหวังของสังคมต่อการเปลี่ยนแปลงของวัยรุ่น        รวมทั้ง  วิเคราะห์สื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่น       ตลอดจนอธิบายอนามัยแม่และเด็ก การวางแผนครอบครัว และวิธีการปฏิบัติตนที่เหมาะสม       วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ  การตั้งครรภ์       วิเคราะห์สาเหตุและเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขความขัดแย้งในครอบครัว

                โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

                เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถใน                การตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจริยธรรม  คุณธรรมนำความรู้   ใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

                พ 1.1  ม.3/1   พ 1.1  ม.3/2   พ 1.1  ม.3/3   

                พ 2.1  ม.3/1    พ 2.1  ม.3/2  พ 2.1  ม.3/3                

รวมทั้งหมด  6   ตัวชี้วัด