homeจ31213 ภาษาจีนฟัง-พูด 1
person
จ31213 ภาษาจีนฟัง-พูด 1

ผู้สอน
Kotchanipar w
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 วันที่แล้ว

ชื่อวิชา
จ31213 ภาษาจีนฟัง-พูด 1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
47374

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา
  ศึกษาระบบสัทศาสตร์ภาษาจีนกลาง ฝึกทักษะการฟังและพูดภาษาจีนกลางจากคำ กลุ่มคำ ข้อความ บทสนทนาเบื้องต้นเกี่ยวกับการทักทาย การกล่าวลา การขอบคุณ การขอโทษ การแนะนําตนเอง การพูด  แสดงความต้องการของตนเองในสถานการณ์ต่างๆ การปฏิบัติตามคําสั่ง คําขอร้อง คำชี้แจง คำแนะนำและ  คำบรรยายง่ายๆ เรียนรู้วัฒนธรรมจีนและความแตกต่างระหว่างวัฒนธรรมไทยและจีน โดยใช้กระบวนการทางภาษาเพื่อการสื่อสาร ฟัง พูด อ่าน เขียน กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดอย่างสร้างสรรค์ การแก้ปัญหา การสืบค้น และการนำเสนอข้อมูล กระบวนการกลุ่มด้วยความสามารถในการใช้ทักษะชีวิตและเทคโนโลยี เพื่อให้มีความรู้ และทักษะภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวันขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับมารยาททางสังคมมีความเข้าใจในความแตกต่างทางภาษาและวัฒนธรรมทางภาษาจีนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีน มีวินัยใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียงและเห็นคุณค่าในการนำความรู้ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ

ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)