homeสุขศึกษา 3/1
personperson_add
สุขศึกษา 3/1

ผู้สอน
person
นาย อนุรักข์ สุขใจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษา 3/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4742

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

          ศึกษาการเจริญเติบโตและพัฒนาการในแต่ละช่วงวัย ชีวิตและครอบครัว การกำหนดรายการอาหารที่เหมาะสมกับวัย การป้องกันโรคและการแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน การพัฒนาสมรรถภาพทางกาย
ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน ความรุนแรง อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์กับสุขภาพและการเกิดอุบัติเหตุ และการช่วยฟื้นคืนชีพ

           โดยให้ผู้เรียนเข้ากลุ่ม เพื่อศึกษาความรู้เพิ่มเติม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนำข้อมูลมาใช้วิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล ออกแบบหรือสร้างทางเลือกที่จะนำไปสู่การทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม โดยเน้นการลงมือทำจริงจนเกิดเป็นความรู้ที่เกิดอยู่ในตัวผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้แสดงออก เพื่อผลในการเจริญงอกงามก้าวหน้าขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                เห็นคุณค่าและความสำคัญของการดูแลสุขภาพ เพื่อนำไปเป็นแนวทางการปฏิบัติตนในชีวิตประจำวันเพื่อใช้ในการดูแล รักษา และสร้างเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมในชีวิตประจำวัน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)