homeพ 31101 สุขศึกษา ม.4/3
person
พ 31101 สุขศึกษา ม.4/3

ผู้สอน
นาย ปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
พ 31101 สุขศึกษา ม.4/3

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4743

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

ศึกษา รวบรวมวิเคราะห์และปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษย์แต่ละวัย การพัฒนาสุขภาพ การดำเนินชีวิต การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การออกกำลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทย กีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกัน หลีกเหลี่ยงปัจจัยและพฤติกรรมกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมทิ้งความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและผู้อื่น แล้วนำมาอภิปราย เปรียบเทียบกำหนดแนวทาง และปฏิบัติตนในการสร้างสุขภาพ


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)