เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

พ 31101 สุขศึกษา ม.4/3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

ศึกษา รวบรวมวิเคราะห์และปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษย์แต่ละวัย การพัฒนาสุขภาพ การดำเนินชีวิต การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การออกกำลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทย กีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกัน หลีกเหลี่ยงปัจจัยและพฤติกรรมกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมทิ้งความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและผู้อื่น แล้วนำมาอภิปราย เปรียบเทียบกำหนดแนวทาง และปฏิบัติตนในการสร้างสุขภาพ