homeพ 31101 สุขศึกษา ม.4/4
personperson_add
พ 31101 สุขศึกษา ม.4/4

ผู้สอน
นาย ปราโมทย์ ศรีสุวรรณนพกุล
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
พ 31101 สุขศึกษา ม.4/4

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4744

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษา รวบรวมวิเคราะห์และปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษย์แต่ละวัย การพัฒนาสุขภาพ การดำเนินชีวิต การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การออกกำลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทย กีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกัน หลีกเหลี่ยงปัจจัยและพฤติกรรมกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมทิ้งความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและผู้อื่น แล้วนำมาอภิปราย เปรียบเทียบกำหนดแนวทาง และปฏิบัติตนในการสร้างสุขภาพ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)