เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษา ม.1/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ ของอวัยวะภายนอก

2. อธิบายวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก

3. ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกัน

4. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติตามคำแนะนำ