homeสุขศึกษา ม.1/1
personperson_add
สุขศึกษา ม.1/1

ผู้สอน
person
นาย นัณฐภูมิ มีสอน
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษา ม.1/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4747

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

1. อธิบายลักษณะและหน้าที่ ของอวัยวะภายนอก

2. อธิบายวิธีการดูแลรักษาอวัยวะภายนอก

3. ระบุสมาชิกในครอบครัวและความรักความผูกพันของสมาชิกที่มีต่อกัน

4. ปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติตามคำแนะนำ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)