พ 31101 สุขศึกษา ม.4/6

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ศึกษา รวบรวมวิเคราะห์และปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาการของมนุษย์แต่ละวัย การพัฒนาสุขภาพ การดำเนินชีวิต การปรับปรุงสภาพแวดล้อม การออกกำลังกาย การเล่นเกมกีฬาไทย กีฬาสากล การสร้างเสริมสุขภาพ การทดสอบสมรรถภาพทางกาย การป้องกัน หลีกเหลี่ยงปัจจัยและพฤติกรรมกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ รวมทิ้งความปลอดภัยในชีวิตของตนเองและผู้อื่น แล้วนำมาอภิปราย เปรียบเทียบกำหนดแนวทาง และปฏิบัติตนในการสร้างสุขภาพ