homeสุขศึกษา ม2/5
person
สุขศึกษา ม2/5

ผู้สอน
นาย ศิวรินทร์ แสงผึ้ง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขศึกษา ม2/5

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4749

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา

พ22101  สุขศึกษา 3                                      กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาและพลศึกษา 

 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2                                      ภาคเรียนที่  1               ปีการศึกษา  2554

เวลาเรียน  20  ชั่วโมง                                                      จำนวน  0.5  หน่วยกิต

…………………….…………………………………………………………………………………

                ศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา พันธุกรรม   สิ่งแวดล้อม  การอบรมเลี้ยงดูปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ เจตคติในเรื่องเพศ  ครอบครัว วัฒนธรรม เพื่อน  สื่อ  ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เอดส์  และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ  การวางตัวต่อเพศตรงข้าม  ปัญหาทางเพศ   แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ ( K )

 

                วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น  ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา พันธุกรรม   สิ่งแวดล้อม  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ เจตคติในเรื่องเพศ  ครอบครัว วัฒนธรรม เพื่อน  สื่อ  ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน การป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เอดส์  และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ ความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ  การวางตัวต่อเพศตรงข้าม  ปัญหาทางเพศ   แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ  ( P )

 

                        ตระหนักและเห็นคุณค่าการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญาในวัยรุ่น  ผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์ สังคม  และสติปัญญา พันธุกรรม   สิ่งแวดล้อม  เห็นคุณค่าการอบรมเลี้ยงดู  ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ เจตคติในเรื่องเพศ  ครอบครัว วัฒนธรรม เพื่อน  สื่อ  ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ตระหนักและเห็นคุณค่าการป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  เอดส์  และการตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์ เห็นความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ  การวางตัวต่อเพศตรงข้าม  ปัญหาทางเพศ   แนวทางการแก้ไขปัญหาทางเพศ ( A )

 

 

รหัสมาตรฐานและตัวชี้วัด

                พ 1.1 ม.2/1-2, พ 2.1 ม.2/1-4

                รวมตัวชี้วัด  6  ข้อ                            


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)