การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา

ประณต ประเสริฐ

สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ศึกษาความหมาย  ประเภทของสื่อ  การผลิตสื่อและนวัตกรรมสำหรับการสอนสุขศึกษา