homeสุขศึกษา ป.5/1
person
สุขศึกษา ป.5/1

ผู้สอน
นางสาว ภัทระนีย์ โปธาสุ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
สุขศึกษา ป.5/1

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4751

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา พ15101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                                 เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

…………………………………………………………………………………………………………….

 

ศึกษา  อธิบาย  ความสำคัญและวิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย  การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศ  ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย  พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว   ทักษะการจัดรูปแบบและควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานและแบบผลัดในการเล่มเกมนำไปสู่กีฬาที่เลือก   ออกกำลังกายและเล่นเกมอย่างมีรูปแบบ  ใช้ทักษะการคิดและตัดสินใจในการเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล  มีน้ำใจนักกีฬา  ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง  ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล  แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด ผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติด  ที่มีผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา

เห็นคุณค่าของตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  รักการออกกำลังกาย  การเล่นเกม  การเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา  เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพและการดำรงสุขภาพอย่างยั่งยืน


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)