homeสุขศึกษา ป.5/1
personperson_add
สุขศึกษา ป.5/1

ผู้สอน
person
นางสาว ภัทระนีย์ โปธาสุ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษา ป.5/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4751

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา พ15101 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5                                                                 เวลา 80 ชั่วโมง/ปี

…………………………………………………………………………………………………………….

 

ศึกษา  อธิบาย  ความสำคัญและวิธีดูแลรักษาระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่าย  การเปลี่ยนแปลงทางเพศ  การวางตัวที่เหมาะสมกับเพศ  ลักษณะของครอบครัวที่อบอุ่นตามวัฒนธรรมไทย  พฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ในการแก้ปัญหาความขัดแย้งในครอบครัว   ทักษะการจัดรูปแบบและควบคุมตนเองในการเคลื่อนไหวแบบผสมผสานและแบบผลัดในการเล่มเกมนำไปสู่กีฬาที่เลือก   ออกกำลังกายและเล่นเกมอย่างมีรูปแบบ  ใช้ทักษะการคิดและตัดสินใจในการเล่นเกม  กีฬาไทย  และกีฬาสากล  มีน้ำใจนักกีฬา  ปฏิบัติตนตามสิทธิของตนเอง  ไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น และยอมรับในความแตกต่างระหว่างบุคคล  แสดงพฤติกรรมที่เห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  ค้นหาข้อมูลข่าวสารเพื่อใช้สร้างเสริมสุขภาพ วิเคราะห์สื่อโฆษณาในการตัดสินใจเลือกซื้ออาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปฏิบัติตนในการป้องกันโรคที่พบบ่อยในชีวิตประจำวัน ทดสอบและปรับปรุงสมรรถภาพทางกายตามผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการใช้สารเสพติด ผลกระทบของการใช้ยาและสารเสพติด  ที่มีผลต่อร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ปฏิบัติตนเพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยาและหลีกเลี่ยงสารเสพติด วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อที่มีต่อพฤติกรรมสุขภาพ ปฏิบัติตนเพื่อป้องกันอันตรายจากการเล่นกีฬา

เห็นคุณค่าของตนเอง  ครอบครัว  เพศศึกษา  มีทักษะในการดำเนินชีวิต  รักการออกกำลังกาย  การเล่นเกม  การเล่นกีฬา  ปฏิบัติเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ  มีวินัย  เคารพสิทธิ  กฎ  กติกา  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา  มีจิตวิญญาณในการแข่งขัน  และชื่นชมในสุนทรียภาพของการกีฬา  เห็นคุณค่าในการสร้างเสริมสุขภาพและการดำรงสุขภาพอย่างยั่งยืน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)