homeสุขศึกษาและพละศึกษา ป.1
personperson_add
สุขศึกษาและพละศึกษา ป.1

ผู้สอน
person
นางสาว จิตรา โภคาพานิช
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษาและพละศึกษา ป.1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4752

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

คำอธิบายรายวิชากลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
       
รหัสวิชา  พ 11101 ชื่อรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 1   กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                            เวลา  80  ชั่วโมง                          จ านวน  2  ชั่วโมง/สัปดาห์
..................................................................................................................................................................................
       ศึกษา เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะ หน้าที่ และการดูแลรักษา อวัยวะภายนอก  ระบุสมาชิกในครอบครัว 
ความรักความผูกพันที่มีต่อกัน  ความแตกต่างระหว่างเพศชาย และเพศหญิง หลักสุขบัญญัติแห่งชาติ  สิ่งที่ทำให้
เกิดอันตรายจากการเล่น และการป้องกัน  บอกอาการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับตนเอง ปฏิบัติตามคำแนะนำเมื่อมี
อาการเจ็บป่วย แสดงคำพูดหรือท่าทางขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุร้าย
เคลื่อนไหวร่างกาย  เล่นเกมเบ็ดเตล็ด ออกกำลังตามคำแนะนำในการเล่นเกม  และตามหลักสุขบัญญัติ
แห่งชาติ
เอาใจใส่ดูแลรักษาสุขภาพ  มีส่วนร่วมในกิจกรรมด้วยความสามัคคี และภาคภูมิใจในตนเอง ปฏิบัติตาม
กฎกติกา  ข้อตกลงที่กำหนด 
เพื่อให้มีความรู้  ความสามารถ ทักษะ และคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระสุขศึกษาและ
พลศึกษา   ดังนี้
พ 1.1  ป.1/1   พ 1.1 ป.1/2   
พ 2.1  ป.1/1   พ 2.1 ป.1/2   พ 2.1 ป.1/3  
พ 3.1  ป.1/1   พ 3.1 ป.1/2
พ 3.2  ป.1/1   พ 3.2 ป.1/2   
พ 4.1  ป.1/1   พ 4.1 ป.1/2  พ 4.1 ป.1/3
พ 5.2  ป.1/1   พ 3.2 ป.1/2   พ 3.2 ป.1/3
รวม  15  ตัวชี้วัด

ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)