การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนในรายวิชา การบริหารโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา1/2555