สุขศึกษา พ22101 ม.2/1
ผู้สอน

นาย พีรพล พรหมมินทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สุขศึกษา พ22101 ม.2/1

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4758

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

                อธิบายการเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย  จิตใจ  อารมณ์  สังคม สติปัญญาในวัยรุ่น  และระบุปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ  อารมณ์ สังคม สติปัญญาในวัยรุ่น  วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อเจตคติในเรื่องเพศ รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน  ตลอดจนอธิบายวิธีป้องกันตนเองและหลีกเลี่ยงจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  โรคเอดส์  การตั้งครรภ์โดยไม่พึงประสงค์  พร้อมกับอธิบายความสำคัญของความเสมอภาคทางเพศ และวางตัวได้อย่างเหมาะสม             

                โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสืบเสาะหาความรู้ การสำรวจตรวจสอบ การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย

                เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด  ความเข้าใจ  สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้  มีความสามารถใน                การตัดสินใจ  นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีจริยธรรม  คุณธรรมนำความรู้   ใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และมีค่านิยมที่เหมาะสม

 

รหัสตัวชี้วัด

                พ 1.1  ม.2/1   พ 1.1  ม.2/2  

                พ 2.1  ม.2/1   พ 2.1  ม.2/2   พ 2.1  ม.2/3   พ 2.1  ม.2/4      

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.