การสร้างชั้นเรียนใน Classstart.org

สาธิต คลาสอินไทยแลนด์

ระบุรายชื่อเต็มของสถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถใส่รายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นการอธิบายถึงรายวิชานี้ โดยการทำงานต่างๆ ของเครื่องมือจัดการข้อความนี้มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับ Microsoft Word