การสร้างชั้นเรียนใน Classstart.org

คำอธิบายชั้นเรียน

สามารถใส่รายละเอียดต่างๆ เพื่อเป็นการอธิบายถึงรายวิชานี้ โดยการทำงานต่างๆ ของเครื่องมือจัดการข้อความนี้มีลักษณะการทำงานเช่นเดียวกับ Microsoft Word