เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษา พ33101 ม.6/1

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

          อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ(ระบบประสาท  สืบพันธ์  และระบบต่อมไร้ท่อ)   รวมทั้งวิเคราะห์สาเหตุและผลของความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างนักเรียน  หรือเยาวชนในชุมชน  และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา

          แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์   เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคล / คู่  กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด     เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม

          โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   ทักษะการคิด  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  การแสดงบทบาทสมมุติ  และกระบวนการปฏิบัติ

          เพื่อให้มีความรู้ความคิด       ความเข้าใจ       สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้       มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความซื่อสัตย์  มีวินัย  มีความใฝ่เรียน  มีความมุ่งมั่นในการทำงานโดยใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสตัวชี้วัด

                พ1.1  ม.4-6/1    

               พ2.1  ม.4-6/4    

                พ3.1  ม.4-6/3   พ3.1  ม.4-6/4    พ3.1  ม.4-6/5       

 

รวมทั้งหมด  6  ตัวชี้วัด