เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

สุขศึกษา พ32101 ม.5/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

 

          อธิบายกระบวนการสร้างเสริมและดำรงประสิทธิภาพการทำงานของระบบอวัยวะต่าง ๆ(ระบบย่อยอาหาร  ระบบขับถ่าย  ระบบหายใจ  และระบบไหลเวียนโลหิต)  วางแผนดูแลสุขภาพตามภาวการณ์เจริญเติบโต  และพัฒนาการของตนเองและบุคคลในครอบครัว  เลือกใช้ทักษะที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดความขัดแย้งและแก้ปัญหาเรื่องเพศ  และครอบครัว   

          แสดงการเคลื่อนไหวได้อย่างสร้างสรรค์   เล่นกีฬาไทย  กีฬาสากลประเภทบุคคล / คู่  กีฬาประเภททีมได้อย่างน้อย 1 ชนิด     เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการนอกโรงเรียน และนำหลักการแนวคิดไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนและสังคม

          โดยใช้กระบวนการคิดอย่างมีวิจารณญาณ   ทักษะการคิด  การสืบเสาะหาความรู้  การสำรวจตรวจสอบ  การสืบค้นข้อมูลและการอภิปราย  การแสดงบทบาทสมมุติ  และกระบวนการปฏิบัติ

           เพื่อให้มีความรู้ความคิด       ความเข้าใจ       สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้       มีความสามารถในการตัดสินใจนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  มีความซื่อสัตย์  มีวินัย  มีความใฝ่เรียน  มีความมุ่งมั่นในการทำงานโดยใช้แนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

รหัสตัวชี้วัด

                พ1.1  ม.4-6/1    พ1.1  ม.4-6/2

               พ2.1  ม.4-6/3    

                พ3.1  ม.4-6/3  พ3.1  ม.4-6/4    พ3.1  ม.4-6/5         

 

รวมทั้งหมด 6  ตัวชี้วัด