เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ม.6/2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ข้อแตกต่างระหว่าง Present Perfect and Past simple

Present Perfect tense Past simple Tense

1.เกิดในอดีต แต่ดำเนินมาถึงปัจจุบัน

2.มีคำแสดงเวลา บอกเวลาเริ่มต้นฐsince}บอกระยะเวลานาน{for}

บอกว่ามาจนถึงปัจจุบัน ฐso far, this week,up to now

3.แสดงการเคยหรือไม่เคย

กิดขึ้นและจบลงไปแล้วในอดีด

2.มีคำแสดงเวลาที่ป็น past, ago, yestertday,last year, etc.