คม 320 กลุ่ม 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชา คม. 320 กลุ่ม 1 เท่านั้น