homeคม 320 กลุ่ม 2
personperson_add
คม 320 กลุ่ม 2

ผู้สอน
ผศ. ดร. ชุติมา คงจรูญ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คม 320 กลุ่ม 2

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4766

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาคม. 320 ชีวเคมีเบื้องต้นกลุ่ม 2 เท่านั้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)