คม 320 กลุ่ม 2

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชาคม. 320 ชีวเคมีเบื้องต้นกลุ่ม 2 เท่านั้น