คม 320 กลุ่ม 3

คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน คม. 320 กลุ่ม 3 เท่านั้น