ค่ายวิชาการครั้งที่ 1

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ค่ายวิชาการครั้งที่ 1 คอมพิวเตอร์ศึกษา