ค่ายวิชาการครั้งที่ 1

 ชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

คำอธิบายชั้นเรียน

ค่ายวิชาการครั้งที่ 1 คอมพิวเตอร์ศึกษา