ค่ายวิชาการครั้งที่ 1

คำอธิบายชั้นเรียน

ค่ายวิชาการครั้งที่ 1 คอมพิวเตอร์ศึกษา