วิทย์ ม.2

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2/1 และ 2/2  โรงเรียนชุมชนโนนแดง  ปีการศึกษา  2555