มัธยมศึกษาปีที่ 4 ค31101

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักเรียนศึกษาเอกสารและเนื้อหาให้เข้าใจแล้วจึงลงมือทำแบบฝึกหัด