วิทย์ ม.ต้น

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ ม.ต้น โรงเรียนเมืองยาง "คุรุราษฎร์อุทิศ"