homeประถมศึกษาปีที่ 6 ว16101
personperson_add
ประถมศึกษาปีที่ 6 ว16101

ผู้สอน
นาง สายใจ ดวงแก้ว
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ว16101

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
4786

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีทีี  6  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  (ว16101)  ปีการศึกษา 2555


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)