ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาภาษาไทยพื้นฐานเรื่องการเขียนหลักโฆษณา