ศ21101 ดนตรี 1 ม.1/2


ผู้สอน
นางสาว ศศิธร ปานเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 11 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ศ21101 ดนตรี 1 ม.1/2

Class ID
47986

สถานศึกษา
โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๑ (ดอนสักผดุงวิทย์)
คำอธิบายวิชา

# รหัสวิชา ศ21101 ดนตรี 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เวลา 20 ชั่วโมง/ภาคเรียน จำนวน 0.5 หน่วยกิต

  • คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี ประเภทวงดนตรีไทยและวงที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ บทบาทและอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทยและองค์ประกอบของดนตรี อ่าน เขียน ร้องโน้ตไทยและโน้ตสากล เปรียบเทียบเสียงร้องและเสียงเครื่องดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมที่ต่างกันปฏิบัติร้องเพลงและใช้เครื่องดนตรีบรรเลงประกอบการร้องเพลงด้วยบทเพลงที่หลากหลายรูปแบบจัดประเภทวงดนตรีไทยและวงดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมต่าง ๆ อธิบายบทบาทความสัมพันธ์และอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อสังคมไทย ระบุความหลากหลายขององค์ประกอบดนตรีในวัฒนธรรมต่างกัน

  • รหัสตัวชี้วัด

    ศ 2.1 ม.1/1, ม.1/2, ม.1/3, ม.1/4 ศ 2.2 ม.1/1, ม.1/2


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)