เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้น ม.๖/๗ ปีการศึกษา ๒๕๕๔

เกี่ยวกับชั้นเรียน

นาย ถาวร ขึมภูเขียว

โรงเรียนภูเขียว

สืบค้นข้อมูลที่นักเรียนสนใจ ผ่านระบบอินเทอร์เนต

ส่วนเสริม นักเรียนเข้าใช้ class.in.th