homeม.2/1 Google Sketchup
person
ม.2/1 Google Sketchup

ผู้สอน
นาย วันดี กุมภาพันธ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ม.2/1 Google Sketchup

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
4804

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

นักเรียนชั้น ม.2/1 

วิชาการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Google Sketchup)

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)