ม.2/1 Google Sketchup

คำอธิบายชั้นเรียน

นักเรียนชั้น ม.2/1 

วิชาการออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Google Sketchup)