ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 (อ32201) ม.5/14


ผู้สอน
นางสาว ปรียาภรณ์ จงจิตกลาง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 18 วัน ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ภาษาอังกฤษเสริมทักษะ 3 (อ32201) ม.5/14

Class ID
48124

สถานศึกษา
โรงเรียนบุญวัฒนา
คำอธิบายวิชา

ฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร หรือเหตุการณ์ที่น่าสนใจในปัจจุบัน การพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านและจากการฟังบทเพลง อธิบายขั้นตอนในการใช้อุปกรณ์ และบรรยายวิธีการรักษาสุขภาพ การอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สุขภาพและสวัสดิการ วิถีชีวิตและสัตว์โลก ภัยธรรมชาติ คู่มือการใช้อุปกรณ์ และสื่อที่ไม่ใช่ความเรียง (Non-text Information) และบันทึกต่างๆ การสรุปใจความจากเรื่องที่อ่าน การป้องกันตนเองจากโรค ขั้นตอนในการใช้อุปกรณ์ หรือการเขียนบันทึกต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ เห็นคุณค่าของการใช้ภาษาอังกฤษ สามารถใช้ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติมเชื่อมโยงกับกลุ่มสาระอื่น และเพื่อการศึกษาต่อ หรือนำไปปฏิบัติใช้ในการดำเนินชีวิต มีคุณธรรม จริยธรรม ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัยใฝ่รู้ รักความเป็นไทย มีจิตสาธารณะ สามารถดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขในสังคมไทยและสังคมโลก

ผลการเรียนรู้

  1. อธิบายและเขียนประโยคและข้อความให้สัมพันธ์กับสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ที่อ่าน รวมทั้งระบุและเขียนสื่อที่ไม่ใช่ความเรียงรูปแบบต่างๆ ให้สัมพันธ์กับประโยค และข้อความที่ฟังหรืออ่าน

  2. สรุปความ ตีความ และแสดงความคิดเห็นจากการฟังและอ่านเรื่องที่เป็นสารคดีและบันเทิงคดี พร้อมทั้งให้เหตุผลและยกตัวอย่างประกอบ

  3. สนทนาและเขียนโต้ตอบข้อมูลเกี่ยวกับตนเองและเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว ประสบการณ์ สถานการณ์ ข่าว/เหตุการณ์ ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคม และสื่อสารอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม

  4. พูดและเขียนแสดงความต้องการ บรรยายความรู้สึกและแสดงความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ กิจกรรมประสบการณ์ ข่าว เหตุการณ์ปัจจุบันที่อยู่ในความสนใจของสังคม อย่างมีเหตุผล

  5. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง/สถานการณ์จำลองที่เกิดขึ้นในห้องเรียน สถานศึกษา ชุมชน และสังคม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2563)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)