ภาษาไทย ป.3

คำอธิบายชั้นเรียน

ภาษาไทยพ่อขุนรามคำแหงเป็นผู้ประดิษฐ์ขึ้นมา และเป็นภาษาของคนไทย