ป. 6 ขนมไทยน่าทาน

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้น ป.6  ร.ร.บ้านบุ่งคล้า มีนักเรียน 33 คน