ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 วิชาภาษาไทย

เกี่ยวกับชั้นเรียน

จำนวนนักเรียน 16 คน ชาย 7 คนหญิง 9 คน